Zakres naszych usług ustalany jest indywidualnie według oczekiwań właścicieli nieruchomości

Do naszych standardowych usług z zakresu administrowania i zarządzania nieruchomościami należą:


      Obsługa administracyjna

 • rejestracja Wspólnoty Mieszkaniowej, otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty, NIP i REGON
 • protokolarne przejęcie nieruchomości wraz z jej dokumentacją techniczną od poprzedniego zarządcy
 • reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz oraz w stosunkach pomiędzy właścicielami poszczególnych lokali a Wspólnotą
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich właścicieli
 • zawieranie umów i kontrola nad zapewnieniem dostawy mediów typu: energia elektryczna, woda, gaz, odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci
 •  opracowywanie i opiniowanie uchwał oraz innych aktów prawnych Wspólnoty Mieszkaniowej
 • przygotowywanie, zwołanie i prowadzenie ustawowych i dodatkowych zebrań właścicieli nieruchomości
 • ubezpieczenie nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej  

BD1jpg

      Obsługa finansowo-księgowa 

 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • przygotowywanie naliczeń dla właściciele na podstawie uchwał wspólnot
 • prowadzenie rozliczeń z właścicielami lokali
 • monitorowanie płatności dokonywanych przez właścicieli, windykacja należności dla nieruchomości (przedsądowa i sądowa)
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom i użytkownikom lokali
 • prowadzenie rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w tym rozliczeń planów gospodarczych
 • przygotowywanie projektu planu gospodarczego w formie planów rzeczowo-finansowych
 • realizacja obowiązków podatkowo-skarbowych

         

       Obsługa eksploatacyjno-techniczna 

 • nadzór nad stanem technicznym nieruchomości, poprzez terminowe zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości
 • zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej i konserwacyjnej nieruchomości, wykonywanie napraw bieżących i usuwanie awarii i jej skutków
 • prowadzenie dokumentacji i ewidencji obiektu wymaganej przepisami prawa budowlanego (m.in. KOB, dokumentacja techniczna, prawna, administracyjna oraz ewidencyjna)
 • sporządzanie planów remontowych budynku
 • zbieranie i weryfikacja ofert dotyczących umów o dostawy, usługi i roboty na rzecz nieruchomości w tym termomodernizacje, organizowanie procedur przetargowych oraz zapewnienie właścicielom lokali uczestnictwa w dokonywaniu wyboru wykonawców
 • przygotowywanie umów na roboty budowlane
 • kontrola prawidłowości wykonania zleconych prac remontowych, odbiór i ich rozliczanie
 • podejmowanie czynności, zmierzających do uzyskania przez Wspólnotę premii termomodernizacyjnej lub remontowej 
BD2jpg


Firma B&D Zarządzanie Nieruchomościami s.c.  zarządza nieruchomościami zlokalizowanymi na terenie Zielonej Górze